Terms & conditions

Privacy policy

We are aware that you have confidence in us. We see it as our responsibility to protect your privacy. Here we let you know what information we collect when you use our website, why we collect it and how we help improve your user experience. This way you understand exactly how we work.

This Privacy Policy applies to the services of PDF Cycling Cafe BVBA. You should be aware that PDF Cycling Cafe BVBA is not responsible for the privacy practices of other sites and resources. By using this website you accept the privacy policy. PDF Cycling Cafe BVBA. respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide will be treated confidentially.

Usage of our services

When you sign up for any of our services, we ask you to provide personal information. These data are used to be able to carry out the service. The data is stored on secure servers PDF Cycling Cafe BVBA or that of a third party. We will not combine this data with other personal data we have.

Communication

When you send us an e-mail or other messages, we may retain those communications. Sometimes we ask for your personal information relevant to the particular situation. This makes it possible to process your inquiries and respond to your requests. The data is stored on secure servers PDF Cycling Cafe BVBA or that of a third party. We will not combine this data with other personal data we have.

Cookies

We collect data for research to gain a better understanding of our customers so that we can tailor our services accordingly.

This website uses "cookies" (little text file placed on your computer) to help the website analyze how users use the site. The information about your use of the website generated by the cookie can be transmitted to secure servers PDF Cycling Cafe BVBA or that of a third party. We use this information to track how you use the website, to make reports about the websites activity and to provide other services relating to website activity and internet usage.

Purposes

We do not collect or use information for purposes other than the purposes described in this Privacy Policy unless we advance your approval have been obtained.

Changes

This privacy statement is tailored to the use and capabilities of this site. Any adjustments and / or changes to this site may lead to changes in this privacy statement. It is therefore advisable to regularly check this privacy statement.

Choices for personal information

– Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

At Bottom of every mailing you will be able to modify or unsubscribe to your data.

– Aanpassen/uitschrijven communicatie

If you want to change your data or you want to get from our files, please contact us.

Turning off Cookies

Most browsers are initially set to accept cookies, but you can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, it is possible that some functions and services on our and other websites do not work properly when cookies are disabled in your browser.

Questions and feedback

We regularly review our compliance with this Privacy Policy. If you have questions about this privacy policy, please contact us.

PDF Cycling Cafe

Voldersstraat 58

9000 Gent

BE 0692 688 381

cafe@pedaleurdeflandres.be


Algemene voorwaarden

1. Applicability

1 .In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ‘Verkoper’ = PDF Cycling Cafe BVBA ‘Koper’ = iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de verkoper in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. ‘Consument Koper’ iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt. ‘Producten’ het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten. ‘Website(s)’ de volgende websites (tezamen of afzonderlijk), die door de verkoper beheerd worden www.pedaleurdeflandres.be Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de verkoper, alsmede op alle met de verkoper aangegane overeenkomsten.

2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

3. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

4. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door De verkoper is ingestemd.

5. De verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

6. Door het gebruik van de Websites van De verkoper en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

7. De verkoper is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Offers and formation of agreements

1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

4. Koper en de verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de verkoper gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

5. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

3. PRICES

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel.

2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3. De Koper is de prijs verschuldigd die de verkoper in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de verkoper worden gecorrigeerd.

4. Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

4. Payment

1. Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:

• Overschrijving

• Kredietkaart (VISA, MasterCard,)

• BanContact / mister cash

Orders can be paid in the following ways at the shop (showroom):

• BanContact

• Contant

• Kredietkaart (VISA, Mastercard)

The seller may extend the payment options in the future. Other payment options will be made known through the Website.

1. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

2. In het geval door de verkoper een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

3. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De verkoper is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

4. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.

5. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die De verkoper, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

6. In geval van niet tijdige betaling is de verkoper bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Delivery and delivery time

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft de verkoper ernaar om bestellingen die voor 12.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Behalve voor een Consument Koper geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. De verkoper streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft De verkoper het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

7. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is de verkoper gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).

6. Defects and Complaint Deadline

1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk zichtbaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan De verkoper schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.

2. De Koper, niet zijnde Consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. De verkoper is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Koper, aan de Koper terug te zenden.

7. Right of withdrawal and exchange

1. De Consument Koper kan, volgens de Belgische wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010 (hierna W.M.P.C.), binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. Van dit verzakingsrecht zijn uitgezonderd software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Het verzakingsrecht is echter niet verloren als het product één keer als test wordt gebruikt of als de verpakking geopend is, voor zover het noodzakelijk was om het product uit te testen. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering of via aflevering in de showroom. In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de Consument Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) werkdagen na de levering hier melding van te maken bij de verkoper. Het product dient vervolgens in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan De verkoper, met vermelding van zijn bankrekeningnummer.

2. Indien de Consument Koper van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt de verkoper binnen tien (10) dagen zorg voor terugbetaling van het door de Consument Koper aan de verkoper betaalde middels een bank overschrijving op het rekeningnummer dat De verkoper van de Consument Koper hiertoe aangewezen heeft gekregen.

3. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

4. Overeenkomstig artikel 47, §4, 2° W.M.P.C. kan de Consument Koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Consument Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

5. Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden bezorgd.

6. Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de verpakking ongeopend en onbeschadigd is, kan geruild worden in de showroom van De verkoper worden binnen een termijn van dertig (30) dagen, mits voorlegging van het origineel aankoopbewijs.

8. Retention of title

1. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Warranty and liability

1. In beginsel geldt voor door De verkoper geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, De verkoper in kennis te stellen. Consument Kopers komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

2. Indien De verkoper om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een Koper die geen Consument Koper is dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

• indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd

• indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van De verkoper of de fabrikant zijn verricht;

• indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

• indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

• indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

10. Force majeure

1. In geval van overmacht is De verkoper niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. De verkoper is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. Intellectual property

1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij De verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

12. Personal data

1. De verkoper zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Statement .

2. De verkoper neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

13. Governing Law and Jurisdiction

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van De verkoper, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14. Miscellaneous Provisions

1. De maatschappelijke zetel en de showroom van PDF Cycling Cafe BVBA is gevestigd te 9000 Gent, Voldersstraat 58 met BTW nummer 0692 688 381. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan De verkoper op voormeld adres of naar het e-mail adres cafe@pedaleurdeflandres.be

2. De verkoper streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen vier uur te beantwoorden. Indien klachten worden gemeld aan de verkoper, wordt de Consument Koper in elk geval binnen de vijf (5) werkdagen ingelicht over de termijn waarin hij van De verkoper een voorstel tot oplossing van het geschil zal ontvangen.

3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en de verkoper met betrekking tot de erin opgenomen materie.

We proudly represent these brands

0